ZWEEFVLIEGENONLINE RADARSCHERM ZWEEFVLIEGERSFORUM STARTPAGINAISR; Pseudo-rechtspraak in de sport-wereld

Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) is een Nederlandse stichting die zich naar eigen zeggen, op een onafhankelijke manier bezig houdt met rechtspreken in de sportwereld. Zij is daarvoor echter in hoge mate afhankelijk van het feit of partijen haar bevoegdheid willen erkennen. Deze erkenning moet vooraf contractueel worden vastgelegd.

Arbitragecommissie van ISR doet uitspraak aangaande geschil over zweefvliegrecord

Op 13 januari 2016, deed het ISR uitspraak in zaaknummer A 2015003/2015-36-01 betreffende het intrekken van een zweefvliegrecord door de sportbond KNVvL (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart). De arbiter van het ISR stelde de sportbond blindelings in het gelijk, met als motivatie dat als sommige computerprogramma's een gedeelte van de elektronische vluchtregistratie-file (in dit geval de voor de vlucht gedeclareerde vluchtopdracht) ongeldig betitelden, niet van de sportbond verwacht kon worden dat zij het record erkende. Dit ongeacht het feit dat "sommige computerprogramma's" over geen enkele juridische status beschikken, Dit ongeacht het feit dat het record exact volgens de regels was gevlogen en ongeacht het feit dat het reglement een schriftelijk bewijs (declaratie) eiste en uitdrukkelijk geen elektronische declaratie. Verder merkte de arbiter van het ISR nog op dat in dit digitale tijdperk, het niet ongebruikelijk is om aan schriftelijk bewijs voorbij te gaan. De sporter werd in het ongelijk gesteld en veroordeeld in de kosten van de procedure, zijnde €3.390,-. Sport-bondsleden zijn bij het ISR kennelijk vogelvrij.

NB 10 Augustus 2017. De Sportbond KNVvL heeft inmiddels toegegeven dat het intrekken van het zweefvliegecord niet terecht was. Daarmee geeft de bond toe dat de uitspraak van het ISR foutief was en de vlieger onterecht in het ongelijk is gesteld. Zie: SportknowhowXL

Korte omschrijving van het geschil en procedure

De zweefvlieger (verzoeker) vloog in ZuidAfrika in januari 2014 een nieuw snelheidsrecord over een 100 km driehoek. De vlucht werd zoals reglementair vereist, begeleid door een zogenaamde sportcommissaris. Dit is een officieel, door de bevoegde sportbond aangestelde onafhankelijke getuige, die vele zaken aan de hand van een reglement controleert. Aan deze sportcommissaris werd zoals het reglement eist, ruim voor de vlucht een zogenaamde schriftelijke declaratie afgegeven. Deze declaratie bevat de gegevens van de vlieger, het vliegtuig, alsmede de vluchtopdracht met de details van het traject dat de vlieger beoogt te vliegen. Dit document wordt door de sportcommissaris getekend en bewaard.

De vluchtopdracht, (niet de hele declaratie) werd om navigatorische redenen, ook in de vluchtrecorder van het zweefvliegtuig ingevoerd. Dit was volgens het geldende reglement niet vereist voor de bewijsvoering. Daarna werd gestart en de vluchtopdracht werd tijdens de vlucht twee keer gevlogen. De eerste poging was een geldig record, de tweede poging mislukte. De zweefvlieger diende, bij zijn terugkomst in Nederland, de recordclaim in. Deze claim werd na uitgebreid onderzoek van de commissie sportzaken van de KNVvL erkend en felicitaties werden verstuurd. Kort hierna werd dit record echter weer ingetrokken omdat volgens de KNVvL niet bewezen kon worden dat de vlucht voor de start was gedeclareerd. Zij beriep zich op een internationaal reglement waarin stond dat die declaratie in de vluchtrecorder voor de vlucht dient te zijn ingevoerd. Omdat tussen de twee runs de vluchtcomputer opnieuw werd gestart voor de tweede run, was de tijd waarop de vluchtopdracht voor de start was ingevoerd overschreven en volgens de KNVvL ongeldig. De vlieger maakte schriftelijk bezwaar, de KNVvL reageerde nergens op, ook niet op verzoeken om ontvangstbevestiging. Toen er een rechtzaak dreigde wees de KNVvL na 6 maanden het bezwaar af en wees op een beroepsmogelijkheid bij het ISR. De vlieger verzocht het ISR om te arbitreren, maar het ISR liet weten dat de KNVvL het ISR in deze volgens haar statuten niet erkende en dus was het ISR niet bevoegd. De vlieger verzocht de KNVvL om aan te geven of zij het ISR bij uitzondering in deze zaak wilde erkennen, maar ook hierop werd niet gereageerd. Toen de vlieger ten einde raad wederom een procedure voor de rechter voorbereidde, kreeg hij onverwacht een brief van het ISR, dat meedeelde bezig te zijn op eigen initiatief de KNVvL om erkenning van haar arbitrage te verzoeken. Aanvankelijk kreeg het ISR ook geen antwoord, maar na een aantal weken accepteerde de KNVvL het ISR plotseling toch als arbiter.

De procedure bij de kamer van arbtrage ISR

De procedure bij het Instituut Sport rechtspraak spitste zich toe op de geldigheid van reglementen. De KNVvL stelde dat het enige geldige reglement "richtlijnen loggers" heette, dat de dagtekenig daarvan 14 maart 2009 was en dat dit reglement tot op heden onveranderd geldig was gebleven. De vlieger kon aantonen dat in dit reglement uitdrukkelijk werd gesteld dat er niets in de logger behoefde te worden ingevoerd, dat de declaratie schriftelijk diende te geschieden en dat die declaratie en uitsluitend die declaratie voor de beoordeling van de vlucht geldig was.

De uitspraak van de arbiter van het ISR

Het ISR stelde in haar uitspraak zich te ontslaan van de taak om vast te stellen welk reglement geldig was en welke tekst het bevatte. Zij vond dat de facultatief ingevoerde vluchtopdracht in computerprogramma's "valid" moest zijn en dat van de KNVvL niet verlangd kon worden dat zij aan belangstellenden uit zou moeten leggen dat een record bij een elektronische ongeldige declaratie desondanks toch geldig was. De volgens het reglement vereiste schriftelijke declaratie werd ontkracht met de opmerking dat in dit digitale tijdperk redelijkerwijs aan schriftelijk bewijs voorbij gegaan kon worden.

Overwegingen ten aanzien van dit vonnis van het instituut sportrechtspraak

Het vonnis is kennelijk gefundeerd op de wat vage stelling, dat als sommige software programma's een declaratie ongeldig verklaren in een logfile, van de sportbond niet verwacht mag worden dat ze uit moet leggen dat de vlucht toch geldig was. Dit zelfs als de sportprestatie volledig volgens het geldige reglement is uitgevoerd, geslaagd en de erkenning is aangevraagd. De arbiter gaat hierbij echter voorbij aan de door de vlieger in de procedure ingebrachte producties en argumentatie, waaruit duidelijk blijkt dat de toekenning van records door de KNVvL op vele punten duidelijk afwijkt van zowel nationale als internationale regelgeving. Zo verstrekte de voorzitter van de commissie sportzaken KNVvL aan zijn zoon (de huidige directeur van de KNVvL) diverse records die aan de eisen van geen enkel reglement voldeden. Ook geeft meer dan 50% van de in de Nederlandse recordlijst opgenomen records in verschillende computer applicaties op diverse punten een "invalid". De Nederlandse regels wijken nu eenmaal af van de internationale waarop deze software gebaseerd is. Bij die loodzware taak, dit telkens te moeten uitleggen aan de buitenwacht, zou dit ene record niet teveel aan gewicht bijgedragen hebben. Voor de beoordeling van het feit dat de arbiter alle reglementen buiten beschouwing liet evenals schriftelijk (door het geldende reglement gevorderd) bewijs, behoeft men geen juridische opleiding genoten te hebben en kan men vaststellen dat we hier te maken hebben met steenkolen-rechtspraak, pseudo-rechtspraak en willekeur van de ergste soort. Het gevolg is, dat alle leden van iedere willekeurige sportbond vogelvrij verklaard worden. Zij kunnen zich bij het ISR immers niet beroepen op reglementen van hun sportbond of welke andere reglementen dan ook! Een computer app. zonder enige status, laat staan een juridische, moet volgens het ISR bepalend zijn.

De onafhankelijkheid van het ISR

Onafhankelijk heid is voor arbitrage een eerste vereiste. Immers, een oude volkswijsheid stelt: "Wiens brood men eet, diens woord men spreekt". Het ISR is onafhankelijk. Dat beweert deze stichting zelf. Het probleem is, dat het bestaansrecht van het ISR staat of valt met de acceptatie van dit instituut door de sportbonden. Geen acceptatie, geen ISR. Stelt U zich voor, dat het ISR, dat uitsluitend voor deze zaak, op haar eigen initiatief door de KNVvL geacepteerd werd, die zelfde KNVvL ongelijk zou hebben gegeven. Hoe groot zou het ISR de kans inschatten om van de KNVvL nog ooit zo'n opdracht los te krijgen?

De kosten van een procedure voor het ISR

De kosten zijn exorbitant, werpen een hoge drempel op voor mensen die hun recht willen halen, en staan in geen verhouding tot het verschuldigde griffierecht bij een gewone kantonrechter. Bovendien staat de onafhankelijkheid van een kantonrechter redelijk buiten kijf. De kans dat een kantonrechter alle regels terzijde schuift om met de natte vinger een vonnis te vellen en schriftelijk bewijs te diskwalificeren is ook niet groot.

Schimmige geheimhouding

De openbaarheid van de rechtspraak in Nederland is één van de belangrijkste pijlers waarop de kwaliteitsbewaking van onze rechtspraak rust. De behandeling van de geschillen en ook de uitspraken van het ISR zijn niet openbaar. In het reglement waarvoor de partijen moeten tekenen, is geheimhouding van alle stukken en mondelinge behandeling(en) verplicht gesteld. Alleen omdat de sporter waar het in deze zaak om ging weigerde te tekenen voor die geheimhoudingsplicht kunt u nu hier van kennis nemen. Op de website van het ISR staat vemeld dat het mogelijk is om geanonimiseerde uitspraken te downloaden. Omdat deze onvindbaar waren informeerde zweefvliegenonline naar deze uitspraken. Het ISR antwoordde dat er wel een database op internet aanwezig was, maar dat die slechts geraadpleegd kon worden door arbiters en aangesloten sportbonden.

Het volledige vonnis

Klik HIER voor het volledige vonnis.
Voor het openen van de file luidt het password: zweefvliegenonline

Vergroot de bekendheid binnen de sport-wereld van dit document en dit "vonnis"!

Als U net als vele anderen van mening bent dat dit voorbeeld van arbitrage rechtspraak iedere sporter van welke routine of klasse dan ook aangaat en als U derhalve van mening bent dat voor iedere sportbeoefenaar die ooit met het ISR te maken zou kunnen krijgen dit hoogst belangrijke zaken bevat, zit dan niet stil! Geef het door aan Uw collega's, link vanaf alle sport pagina's naar dit document of kopieer het naar websites die met sport te maken hebben. Een gewaarschuwd mens heeft een grotere kans en telt voor twee!

Vragen?

Met vragen kunt u te allen tijde terecht op: de contactpagina
Zie ook het forum van zweefvliegenonline, waar de vlieger de laatste twee jaar een sumier verslag van de op één volgende gebeurtenissen publiceerde. Hier zijn ook de diverse processtukken te vinden.